پروفایل
4ecr8rne8e-avatorهمایون
احتمالا کره زمین
عضو به مدت 2 سال و 3 ماه
2510 بازدید از پروفایل

 درباره من

نظرسنجی های همایون در باره خدمت سربازی