سلسله مراتب ارتش (پدافند هوایی)

درجه های سربازان وظیفه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز

سرباز دوم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز دوم

سرباز یکم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز یکم

سرجوخه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرجوخه

درجه های درجه داران پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبان سوم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبان سوم

گروهبان دوم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبان دوم

گروهبان یکم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبان یکم

استوار دوم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

استوار دوم

استوار یکم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

استوار یکم

درجه های افسران جزء پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستوان سوم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستوان سوم

ستوان دوم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستوان دوم

ستوان یکم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستوان یکم

سروان پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سروان

درجه های افسران ارشد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرگرد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرگرد

سرهنگ دوم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرهنگ دوم

سرهنگ پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرهنگ

درجه های سرداران پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ دوم پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ دوم

سرتیپ پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ

سرلشکر پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر

سپهبد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سپهبد

ارتشبد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ارتشبد