مقاله نگهبانی خدمت سربازی

نگهبانی در سربازی

نگهبانی از وظایف مهم هر سرباز در طول دوره خدمت سربازی می باشد که در دوره آموزشی همه سربازان آن را تجربه می کنند تعداد و نحوه نگهبانی با توجه به نوع پادگان و اینکه در دوره آموزشی باشید یا خدمت در یگان می تواند تفاوت هایی داشته باشد.
به طور کلی نگهبانی در خدمت سربازی به معنای پاسداری از قوانین و مقررات، مراقبت از زندانیان، حفاظت و نگهداری از اموال دولت، پادگان ها، اماکن و تاسیسات و همچنین در برخی موارد حفاظت از شخصیت ها می باشد.
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط