سلسله مراتب ارتش (نیروی دریایی)

درجه های سربازان وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناوی

ناوی دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناوی دوم

ناوی یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناوی یکم

سرناوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرناوی

درجه های درجه داران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مهناوی سوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مهناوی سوم

مهناوی دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مهناوی دوم

مهناوی یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مهناوی یکم

ناو استوار دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناو استوار دوم

ناو استوار یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناو استوار یکم

درجه های افسران جزء نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناوبان سوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناوبان سوم

ناوبان دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناوبان دوم

ناوبان یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناوبان یکم

ناوسروان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناوسروان

درجه های افسران ارشد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناخدا سوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناخدا سوم

ناخدا دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناخدا دوم

ناخدا یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ناخدا یکم

درجه های سرداران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار دوم

دریادار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار

دریابان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریابان

دریاسالار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریاسالار

دریابد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریابد