سلسله مراتب ارتش (نیروی زمینی)

درجه های سربازان وظیفه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز

سرباز دوم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز دوم

سرباز یکم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز یکم

سرجوخه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرجوخه

درجه های درجه داران نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبان سوم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبان سوم

گروهبان دوم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبان دوم

گروهبان یکم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبان یکم

استوار دوم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

استوار دوم

استوار یکم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

استوار یکم

درجه های افسران جزء نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستوان سوم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستوان سوم

ستوان دوم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستوان دوم

ستوان یکم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستوان یکم

سروان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سروان

درجه های افسران ارشد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرگرد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرگرد

سرهنگ دوم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرهنگ دوم

سرهنگ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرهنگ

درجه های سرداران نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ دوم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ دوم

سرتیپ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ

سرلشکر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر

سپهبد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سپهبد

ارتشبد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ارتشبد