رسته های نیروی انتظامی

رسته به هریک از واحد های تخصصی نیروی انتظامی گفته می شود که اعضای آن در یک زمینه خاص فعالیت می کندد که معمولا بر روی یقه نظامی ها دوخته می شود که نشانگر نوع محل فعالیت آنها می باشد.

رسته فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی

فرماندهی و ستاد

رسته فنی مهندسی نیروی انتظامی

فنی مهندسی

رسته معارف نیروی انتظامی

معارف

رسته مرزبانی نیروی انتظامی

مرزبانی

رسته مخابرات نیروی انتظامی

مخابرات

رسته دریایی نیروی انتظامی

دریایی

رسته رایانه نیروی انتظامی

رایانه

رسته راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی

راهنمایی و رانندگی

رسته انتظامی نیروی انتظامی

انتظامی

رسته دارایی نیروی انتظامی

دارایی

رسته بهداری نیروی انتظامی

بهداری

رسته حقوقی نیروی انتظامی

حقوقی

رسته آگاهی نیروی انتظامی

آگاهی

رسته اطلاعات نیروی انتظامی

اطلاعات

رسته اداری نیروی انتظامی

اداری

رسته هنر نیروی انتظامی

هنر

رسته عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی

عقیدتی سیاسی

رسته عمران و استحکامات نیروی انتظامی

عمران و استحکامات

رسته آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی

آماد و پشتیبانی