انواع معافیت از سربازی در سال 98

معافیت های سربازی طبق قانون هر سال از سمت نظام وظیفه ممکن است کمی تغییر کند ولی قالب کلی آن به یک شکل می باشد. معافیت های سربازی به چند نوع تقسیم بندی می شود که هرکدام در مت شمار به صورت مفصل توضیح داده شده است.
معافیت تحصیلی

معافیت تحصیلی

این نوع از معافیت جز معافیت های موقت است و به محض اتمام تحصیل فرد دوباره مشمول خدمت سربازی می شود ، همچنین این نوع از معافیت را بیشتر برای باز گذاشتن راه موفقیت دانشجویان در نظر گرفته اند تا سربازی مانعی برای پیشرفت نباشد .
ادامه مطلب
معافیت پزشکی

معافیت پزشکی

این نوع معافیت جزو معافیت‌هایی هست که هم به صورت معافیت موقت و هم به صورت معافیت دائم به مشمولین داده می شود. هر فرد مشمول قبل از اعزام به خدمت سربازی باید در خصوص سلامت جسمی و روانی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
ادامه مطلب
معافیت کفالت

معافیت کفالت

این نوع از معافیت جز معافیت های موقت است و به محض اتمام تحصیل فرد دوباره مشمول خدمت سربازی می شود ، همچنین این نوع از معافیت را بیشتر برای باز گذاشتن راه موفقیت دانشجویان در نظر گرفته اند تا سربازی مانعی برای پیشرفت نباشد .
ادامه مطلب
معافیت 3 برادری

معافیت 3 برادری

این نوع از معافیت جز معافیت های موقت است و به محض اتمام تحصیل فرد دوباره مشمول خدمت سربازی می شود ، همچنین این نوع از معافیت را بیشتر برای باز گذاشتن راه موفقیت دانشجویان در نظر گرفته اند تا سربازی مانعی برای پیشرفت نباشد .
ادامه مطلب
معافیت ایثارگری

معافیت ایثارگری

این نوع از معافیت جز معافیت های موقت است و به محض اتمام تحصیل فرد دوباره مشمول خدمت سربازی می شود ، همچنین این نوع از معافیت را بیشتر برای باز گذاشتن راه موفقیت دانشجویان در نظر گرفته اند تا سربازی مانعی برای پیشرفت نباشد .
ادامه مطلب
معافیت نخبگان

معافیت نخبگان

این نوع از معافیت جز معافیت های موقت است و به محض اتمام تحصیل فرد دوباره مشمول خدمت سربازی می شود ، همچنین این نوع از معافیت را بیشتر برای باز گذاشتن راه موفقیت دانشجویان در نظر گرفته اند تا سربازی مانعی برای پیشرفت نباشد .
ادامه مطلب
معافیت سنی

معافیت سنی

این نوع از معافیت جز معافیت های موقت است و به محض اتمام تحصیل فرد دوباره مشمول خدمت سربازی می شود ، همچنین این نوع از معافیت را بیشتر برای باز گذاشتن راه موفقیت دانشجویان در نظر گرفته اند تا سربازی مانعی برای پیشرفت نباشد .
ادامه مطلب
معافیت تاهل

معافیت تاهل

این نوع از معافیت جز معافیت های موقت است و به محض اتمام تحصیل فرد دوباره مشمول خدمت سربازی می شود ، همچنین این نوع از معافیت را بیشتر برای باز گذاشتن راه موفقیت دانشجویان در نظر گرفته اند تا سربازی مانعی برای پیشرفت نباشد .
ادامه مطلب