رسته های سپاه پاسداران

رسته به هریک از واحد های تخصصی سپاه گفته می شود که اعضای آن در یک زمینه خاص فعالیت می کندد که معمولا بر روی یقه نظامی ها دوخته می شود که نشانگر نوع محل فعالیت آنها می باشد.

رسته فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران

فرماندهی و ستاد

رسته ترابری سپاه پاسداران

ترابری

رسته جنگ نوین سپاه پاسداران

جنگ نوین

رسته بهداری سپاه پاسداران

بهداری

رسته انتشارات و تبلیغات سپاه پاسداران

انتشارات و تبلیغات

رسته آماد و پشتیبانی سپاه پاسداران

آماد و پشتیبانی

رسته اطلاعات سپاه پاسداران

اطلاعات

رسته اداری سپاه پاسداران

اداری

رسته حفاظت و حراست سپاه پاسداران

حفاظت و حراست

رسته دارایی و مالی سپاه پاسداران

دارایی و مالی

رسته دژبان سپاه پاسداران

دژبان

رسته حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران

حفاظت اطلاعات

رسته مهندسی سپاه پاسداران

مهندسی

رسته فاوا سپاه پاسداران

فاوا

رسته عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران

عقیدتی سیاسی

رسته رایانه سپاه پاسداران

رایانه

رسته مقاومت سپاه پاسداران

مقاومت

رسته های نیروی زمینی سپاه پاسداران

رسته پیاده نیروی زمینی سپاه پاسداران

پیاده

رسته توپخانه نیروی زمینی سپاه پاسداران

توپخانه

رسته زرهی نیروی زمینی سپاه پاسداران

زرهی

رسته های نیروی دریایی سپاه پاسداران

رسته عرشه نیروی دریایی سپاه پاسداران

عرشه

رسته تفنگداران دریایی نیروی دریایی سپاه پاسداران

تفنگداران دریایی

رسته غواصی نیروی دریایی سپاه پاسداران

غواصی

رسته الکترونیک دریایی نیروی دریایی سپاه پاسداران

الکترونیک دریایی

رسته مکانیک دریایی نیروی دریایی سپاه پاسداران

مکانیک دریایی

رسته نیروی موشکی دریایی دریایی سپاه پاسداران

موشکی دریایی

رسته های نیروی هوا فضای سپاه پاسداران

رسته خدمات هوایی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران

خدمات هوایی

رسته پدافند هوایی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران

پدافند هوایی

رسته پدافند موشکی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران

پدافند موشکی

رسته الکترونیک هوایی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران

الکترونیک هوایی

رسته خلبانی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران

خلبانی

رسته کنترل هوایی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران

کنترل هوایی

رسته مکانیک هوایی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران

مکانیک هوایی