سلسله مراتب نیروی انتظامی (پلیس)

درجه های سربازان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرباز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرباز

سرباز دوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرباز دوم

 سرباز یکم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرباز یکم

سرجوخه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرجوخه

درجه های درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گروهبان سوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گروهبان سوم

 گروهبان دوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گروهبان دوم

 گروهبان یکم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گروهبان یکم

استوار دوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

استوار دوم

استوار یکم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

استوار یکم

درجه های افسران جزء نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ستوان سوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ستوان سوم

ستوان دوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ستوان دوم

ستوان یکم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ستوان یکم

سروان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سروان

درجه های افسران ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرگرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرگرد

سرهنگ دوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرهنگ دوم

سرهنگ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرهنگ

درجه های امیران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ دوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ دوم

سرتیپ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ

سرلشکر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر

سپهبد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سپهبد

ارتشبد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ارتشبد