رسته های ارتش جمهوری اسلامی ایران

رسته به هریک از واحد های تخصصی ارتش گفته می شود که اعضای آن در یک زمینه خاص فعالیت می کندد که معمولا بر روی یقه نظامی ها دوخته می شود که نشانگر نوع محل فعالیت آنها می باشد.

رسته پیاده ارتش

پیاده

رسته پشتیبانی هوایی ارتش

پشتیبانی هوایی

رسته پدافند هوایی ارتش

پدافند هوایی

رسته فرماندهی و ستاد ارتش

فرماندهی و ستاد

رسته آماد ارتش

آماد

رسته اطلاعات ارتش

اطلاعات

رسته اداری ارتش

اداری

رسته الکترونیک ارتش

الکترونیک

رسته دارایی ارتش

دارایی

رسته حقوق ارتش

حقوق

رسته دژبان ارتش

دژبان

رسته خدمات ارتش

خدمات

رسته مهمات ارتش

مهمات

رسته عملیات هوایی ارتش

عملیات هوایی

رسته هنر ارتش

هنر

رسته موسیقی ارتش

موسیقی

رسته عمران و استحکامات ارتش

عمران و استحکامات

رسته عقیدتی سیاسی ارتش

عقیدتی سیاسی

رسته کامپیوتر ارتش

کامپیوتر

رسته زرهی ارتش

زرهی

رسته ترابری ارتش

ترابری

رسته توپخانه ارتش

توپخانه

رسته تفنگ داران دریایی ارتش

تفنگ داران دریایی

رسته جنگ مدرن ارتش

جنگ مدرن

رسته فرماندهی کشتی ارتش

فرماندهی کشتی

رسته ترابری ارتش

ترابری

رسته مخابرات و جنگال ارتش

مخابرات و جنگال

رسته بهداشت و درمان ارتش

بهداشت و درمان