معافیت 3 برادری

معافیت 3 برادری

معافیت سه برادری ساده ترین نوع گرفتن معافیت از خدمت سربازی است به صورتی که اگر در خانواده ای سه فرزند به خدمت سربازی رفته باشند فرزند مشمول چهارم از رفتن به سربازی معاف می شود. معافیت سه برادری از سوی مشمولان بسیاری مورد استقبال قرار گرفت و بسیاری به واسطه این قانون از خدمت سربازی معاف شدند. به دلیل کمبود سرباز و نیاز به نیرو در پادگان های نظامی، قانون معافیت سه برادری فقط تا پایان سال 91 اجرا شد.از آن زمان به بعد این قانون در حالت تعلیق در آمده است و دیگر خبری از وضعیت اجرای دوباره قانون معافیت سه برادری مطرح نشده است.

مطالب مرتبط

معافیت پزشکی
معافیت کفالت
معافیت ایثارگری
معافیت سنی