معافیت کفالت

معافیت کفالت

معافیت کفالت از نوع معافیت هایی است که بسیاری از مشمولین از آن استفاده کرده اند.مشمولین برای گرفتن انواع معافیت کفالت حتی در حین استفاده از معافیت تحصیلی نیز می توانند اقدام کنند.مشمولین توجه داشته باشند برای بهره‌مندی از معافیت کفالت باید به سن 18 سال تمام رسیده باشند و همچنین دارای غیبت سربازی نباشند.
انواع معافیت کفالت:
1.کفالت پدر (بالای 70 سال سن داشته باشد یا بیمار و نیازمند مراقبت باشد)
2.کفالت مادر (مادر فاقد شوهر یا مطلقه باشد)
3.کفالت خواهر (خواهر فاقد پدر،همسر و فرزند پسر سالم باشد)
4.کفالت برادر بیمار (خواهر فاقد پدر،همسر و فرزند پسر سالم باشد)
5.کفالت برادر یا خواهر صغیر زیر 18 سال
6.کفالت والدین معلول(ماده 6 بهزیستی)
7.کفالت سه خواهری
8.کفالت فرزند
9.کفالت پدربزرگ
10.کفالت مادربزرگ
معافيت كفالت

شرايط احراز انواع معافيت كفالت

 • متقاضی اخذ کفالت حتما باید به سن مشمولیت رسیده باشد (18 سال تمام)
 • مشمول نباید غیبت سربازی غیر موجه داشته باشد.
 • مشمول باید یگانه و تنها مراقب و نگهدارنده شخص مورد کفالت باشد.درصورتي كه شخص داراي برادر بالاي 18سال ديگري نيز باشد، فاقدشرايط معافيت است مگر آنكه بنا به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي آن برادرقادر به سرپرستي و مراقب از شخص مكفول نباشد.

1.شرایط معافیت کفالت پدر:

برای گرفتن کفالت پدر، پدر مشمول باید بالای 70 سال سن(70 سال تمام) داشته باشد و فرد مشمول تنها فرزند پسر بالای 18 سال خانواده باشد.همچنین در صورتی که پدر مشمول زیر 70 سال سن داشته باشد تحت شرایطی می شود از معافیت کفالت استفاده کرد به این صورت که شورای پزشکی نظام وظیفه تشخیص دهد پدر فرد مشمول قادر به انجام کارهای خود نیست و نیازمند مراقبت است در این صورت برای اخذ کفالت پدر، فرد مشمول باید تنها فرزند پسر بالای 18 سال خانواده باشد.

نکته:

 • در صورتی که فرزندان پسر دیگری حضور داشته باشند، اگر چه دور از پدر یا خارج از کشور باشند متقاضی اخذ کفالت نمی‌تواند اقدام به درخواست معافیت کفالت پدر کند مگر آنكه برادر يا برادران صرفا به علت بيماری قادر به نگهداري از پدر نباشند.
 • در صورتی که پدر 70 ساله یا بیمار، فرزند اول خود را معاف کند و آن فرزند به علت بیماری یا فوت قادر به نگهداری از وی نباشد، میتواند برای معافیت فرزند دوم خود اقدام کند.

2.شرایط معافیت کفالت مادر:

برای گرفتن کفالت مادر، باید پدر مشمول در قید حیات نباشد یا مادر مشمول طلاق قطعی گرفته باشد و مدت 30 ماه از تاریخ ثبت طلاق یا فوت همسر گذشته باشد در این صورت اگر فرد مشمول تنها فرزند پسر بالای 18 سال باشد می‌تواند از معافیت کفالت مادر بهره‌مند شود.

3.شرایط معافیت کفالت خواهر بالای 18 سال:

برای گرفتن کفالت خواهر بالای 18 سال، خواهر مشمول باید فاقد پدر، همسر(فوت یا طلاق) و فرزند پسر سالم باشد.همچنین مشمول باید تنها برادر تنی و سرپرست بالای 18 سال خواهر باشد .

نکته:

 • وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول(خواهر) مانع معافیت برادر تنی نمی باشد.
 • چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و به تشخیص شــورای پزشــکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشــد، مشــمول میتواند از معافیت استفاده نماید.

4.شرایط معافیت کفالت برادر بیمار بالای 18 سال:

برای گرفتن کفالت برادر بیمار بالای 18 سال، برادر مشمول باید فاقد پدر، همسر و فرزند پسر سالم باشد که بانظر شوراي پزشكيی نظام وظیفه نيازمند مراقبت باشد.همچنین مشمول باید تنها برادر تنی و سرپرست بالای 18 سال برادر باشد .

نکته:

 • وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول(برادر) مانع معافیت برادر تنی خواهد بود.
 • چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشـــکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشـــد، مشـــمول میتواند از معافیت استفاده نماید.

5.شرایط معافیت کفالت برادر یا خواهر صغیر زیر 18 سال

برای گرفتن کفالت برادر یا خواهر زیر 18 سال، برادر یا خواهر مشمول باید فاقد پدرو همچنین مشمول باید تنها برادر تنی و سرپرست بالای 18 سال برادر یا خواهر باشد.

نکته:

 • وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی خواهد بود.

6.شرایط معافیت کفالت والدین معلول(ماده 6 بهزیستی)

بموجب ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، يكی از فرزندان اوليائی كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشند) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند، از انجام خدمت سربازی معاف مي‌باشند. همچنين برابر تبصره ذيل اين ماده، همسرانی كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمايند، مادامی كه سرپرستی همسر ناتوان و معلول خود را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت سربازی معاف مي‌گردند.

نکته:

 • اخذ معافیت به وسیله معلولیت دو فرزند خانواده به شرطی صورت می گیرد که فرزندان معلول متاهل نباشند.

7.شرایط معافیت کفالت سه خواهری

برای گرفتن معافیت کفالت سه خواهری فرد مشمول باید تنها پسر خانواده‌ای باشد که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند و دارای سه فرزند دختر میباشند.

نکته:

 • وجود برادران مفقودالاثر یا در حبس مانع از بهره‌مندی کفالت سه خواهری می شود.
 • باتوجه به قانون چنانچه خواهران فرد مشمول متاهل یا مطلقه باشد مانعی برای اخذ معافیت سه خواهری نمی‌باشد.
 • در زمان درخواست رسیدگی به معافیت سه خواهری فرد مشمول باید هر سه خواهر فرد مشمول در قید حیات باشند.

8.شرایط معافیت کفالت فرزند

در صورتی که همسر مشمول فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر باشد تا زمانی که مشمول ازدواج نکرده باشد از خدمت سربازی معاف است.

نکته:

 • آن دسته از مشمولانی که با فرزند صغیر از همسر خود جدا شده‌اند باید به سربازی بروند و معافیتی به آنان تعلق نمی‌گیرد.

9.شرایط معافیت کفالت پدر بزرگ

برای گرفتن کفالت پدربزرگ فرد مشمول باید سرپرستی پدربزرگ خود را به عهده بگیرد.فرد مشمول باید تنها نوه ی بالای 18 سال پدربزرگ باشد و همچنین فرزندان پدربزرگ در قید حیات نباشند.
گرفتن کفالت پدربزرگ در دو حالت ممکن می باشد. الف)پدربزرگ بالای 70 سال سن داشته باشد.
ب)پدر بزرگ کمتر از 70 سال سن داشته باشد ولی از نظر پزشکی نیازمند مراقبت باشد که باید به تایید شورای پزشکی نظام وظپیفه برسد.

10..شرایط معافیت کفالت مادر بزرگ

بر اساس قوانین برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادربزرگ، مادر بزرگ باید فاقد شوهر باشد (طلاق یا فوت شوهر) و فرد مشمول نیز تنها نوه پسر بالای 18 سال مادر بزرگ تلقی شود، البته این موضوع منوط به این است که فرزندان مادر بزرگ در قید حیات نبوده و فوت کرده باشند.

نکته:

 • برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادربزرگ شرط سنی مطرح نمی‌باشد.
 • بیمار بودن یا نبودن مادربزرگ در اخذ معافیت کفالت تاثیری ندارد.

مدارك مورد نياز براي انواع معافيت كفالت

 • تكميل برگ وضعيت مشمولين (برگه شماره 1 دفترچه راهنما)
 • برگه معاينه اوليه مشمولين(برگه شماره 2 دفترچه راهنما)
 • اصل و تصوير كارت ملی يا كارت موقت ملی
 • اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكس دار مشمول(2 نسخه)
 • يک قطعه عكس رنگی 4*3 تمام رخ زمينه سفيد مشمول(علاوه بر عكس های الصاقی به برگه ها)
 • اصل و تصير گواهی آخرين مدرک تحصيلی كه توسط مرجع صادركننده يا دفتر ثبت اسناد برابر با اصل شده باشد.
 • گواهی اشتغال به خدمت از يگان خدمتی برای مشمولينی كه حين خدمت اقدام می نمايند.
 • تصوير تمام صفحات شناسنامه پدر،مادر،خواهران و برادران
 • تصوير كارت ملی پدر و مادر
 • تكميل برگ مشخصات بستگان مشمول كه توسط شخص متقاضی معافيت كفالت(برگه شماره 3 به استثناء متقاضيان قانون حمايت از حقوق معلولان)
 • برگه تكميل شده وضعيت مشمول(برگه شماره 4)

متقاضيان معافيت قانون جامع حمايت از حقوق معلولان(ماده6)می بايست علاوه برمدارک فوق 2 مورد ذيل را ارسال نمايند

 • فرم سه برگی تعيين وضعيت معلوليت از سازمان بهزيستی
 • برگ رضايتنامه والدين

روند رسیدگی به معافیت کفالت

 • دريافت دفترچه راهنمای خدمت وظيفه عمومی از دفاتر خدمات الكترونيک انتظامی(پليس+10) بمنظور تنظيم و تكميل مدارک مورد نياز
 • مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيک انتظامی(پليس+10) به همراه كليه مدارك مورد نياز باستثناء نامه استعلام از ثبت احوال
 • ثبت درخواست درسامانه توسط وظيفه عمومی
 • بررسی اطلاعات توسط وظيفه عمومی
 • استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول به صورت متمركز از سوی وظيفه عمومی (ويژه تهران بزرگ)
 • مراجعه مشمول به وظيفه عمومی رسيدگی كننده جهت دريافت نامه استعلام از ثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول 5 روز پس از ثبت اوليه درخواست دردفاتر پليس10+
 • ارسال دعوتنامه برای مشمول جهت حضور درهيئت رسيدگی درصورت احراز شرايط معافيت
 • برگزاری جلسه هيئت رسيدگی بدوی درصورتی كه شخص دربررسی های اوليه حائز شرايط معافيت تشخيص داده شود.
 • درصورتی كه شخص معاف دائم شناخته شود از كارت معافيت برخوردارشده و درصورتي كه سرباز شناخته شود برگ آماده بخدمت برای وی صادر و ارسال می‌گردد.

مطالب مرتبط

معافيت پزشکی
معافيت كفالت
معافيت 3 برادری
معافيت ایثارگری